• - Các cơ chế dựa trên hiến chương Liên Hợp Quốc
    - Các cơ chế quy định theo các Công ước Nhân quyền