• - Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền (UPR)
    - Các Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền
    - Thủ tục khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền