• - Các cơ chế của Liên Hiệp Quốc
    - Cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN
    - Cơ quan nhân quyền quốc gia