• 1
  Tiếp tục làm tròn những nghĩa vụ của nhà nước theo các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia
 • 1
  Tiếp tục quá trình tham gia những công ước ILO phù hợp
 • 1
  Cân nhắc việc tham gia công ước ILO về lao động cưỡng bức
 • 2
  Cân nhắc phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật
 • 2
  Cân nhắc việc phê duyệt Công ước về Quyền của người Khuyết tật và nhanh chóng đưa ra bản thảo luật Người khuyết tật
 • 2
  Cân nhắc việc phê chuẩn công ước về Quyền của Người khuyết tật
 • 3
  Cân nhắc tham gia Công ước chống tra tấn
 • 3
  Nhanh chóng tham gia CAT
 • 3
  Cân nhắc việc phê chuẩn CAT
 • 3
  Tham gia CAT một cách nhanh chóng như khuyến nghị của Ủy ban về Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử với Phụ nữ năm 2007
 • 3
  Nhanh chóng tham gia CAT
 • 4
  Cân nhắc việc tham gia Nghị định thư của LHQ về Công ước về Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để ngăn chặn, khống chế và trừng phạt việc buôn ngườ, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em
 • 4
  Cân nhắc việc tham gia Công ước của LHQ về Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các nghị định thư kèm theo nhằm ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt việc buôn người, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em
 • 4
  Cân nhắc tham gia Nghị định thư của Công ước LHQ về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt việc buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
 • 5
  Cân nhắc việc phê chuẩn Công ước quốc tế về Bảo vệ tất cả mọi người khỏi việc mất tích cưỡng bức, các công ước về tình trạng của người tị nạn và Tình trạng của người không có quốc gia, và Công ước Rome về Tòa án hình sự quốc tế
 • 6
  Cân nhắc phê chuẩn Công ước quốc tế về bảo vệ quyền của tất cả lao động di trú và thành viên gia đình của họ
 • 7
  Tiếp tục tham gia các công ước nhân quyền quốc tế và các hệ thống báo cáo theo các công ước đó
 • 8
  Cân nhắc việc phê chuẩn các công ước nhân quyền chính còn lại
 • 9
  Xây dựng hệ thống luật pháp trong nước và đảm bảo thực thi các biện pháp phù hợp theo hướng thực hiện các công ước nhân quyền mà Việt Nam tham gia
 • 10
  Đẩy nhanh việc cải cách pháp luật và các chương trình hành chính công nhằm khơi sâu và mở rộng các quy tắc, nguyên tắc và tiêu chuẩn về dân chủ
 • 11
  Tiếp tục đảm bảo các yếu tố căn bản trong nền luật pháp quốc gia, bao gồm luật hình sự 1999 và luật tố tụng hình sự 2003, nhất quán với cam kết của Việt Nam theo các công ước nhân quyền quốc tế
 • 11
  Gắn kết đối thoại với các chuyên gia quốc tế về xây dựng luật, bao gồm về việc rà soát Luật hình dự để thu hẹp phạm vi diễn giải các quy định của luật của các thẩm phán và tòa án
 • 12
  Tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền
 • 12
  Tăng cường các cơ chế tổ chức để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền hiệu quả bằng cách thực thi nhiều công ước quốc tế mà việt nam là thành viên và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam
 • 13
  Tiến hành các biện pháp cụ thể để thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, bao gồm quyền phát triển để đạt được các mục tiêu MDGs tốt hơn
 • 14
  Tiếp tục các nỗ lực để cải thiện các quyền chính trị cũng như các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa theo các tiêu chuẩn nhân quyền đã được toàn thế giới công nhận
 • 15
  Tăng cường nỗ lực gắn kết tất cả các tổ chức xã hội và chính trị phù hợp để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền
 • 15
  Tiếp tục các nỗ lực gắn kết mọi tổ chức xã hội và chính trị phù hợp trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền
 • 16
  Chú trọng thích đáng đến việc đưa các giá trị phổ quát phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam
 • 17
  Tiếp tục cung cấp và mở rộng giáo dục nhân quyền cho tất cả các cơ quan chính phủ có liên quan để xây dựng năng lực cho các cán bộ, và đảm bảo việc thực thi có hiệu quả các luật liên quan đến nhân quyền
 • 17
  Tiếp tục Tiến hành những chương trình đào tạo chuyên sâu cho các quan chức địa phương, giám sát quá trình thực thi pháp luật
 • 18
  Tăng cường các biện pháp về chính sách và thông tin thông qua các chương trình giáo dục nhân quyền cụ thể
 • 19
  Xây dựng một chiến lược quốc gia để đưa các biện pháp phù hợp trong lĩnh vực giáo dục nhân quyền vào hệ thống trường học các cấp theo kế hoạch hành động giai đoạn 2005 - 2009 của Chương trình Giáo dục Nhân quyền toàn cầu
 • 20
  Đạt được những tiến bộ về các mục tiêu nhân quyền như đưa ra trong nghị quyết 9/12
 • 21
  Theo đuổi nhiệm vụ, với quan điểm phù hợp mà Việt Nam đã liên tục chứng tỏ, đặc biệt là trong việc đào tạo các cán bộ chính phủ
 • 22
  Tăng cường hợp tác với các thủ tục đặc biệt của LHQ
 • 22
  Tăng cường hợp tác với các thủ tục đặc biệt của LHQ
 • 23
  Tái cam kết với Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo
 • 24
  Tiếp tục giữ vững việc thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản, đặc biệt là việc thực thi quyền tự quyết của những người sống dưới sự chiếm đóng của nước ngoài
 • 25
  Đưa ra các kế hoạch và chiến lược để có thể tiếp cận tới các vùng hẻo lánh và những bộ phận dân cư khó tiếp cận, từ đó cải thiện điều kiện sống của họ và đảm bảo quyền của họ
 • 26
  Tiếp tục chú trọng đến bình đẳng về cơ hội và tạo những điều kiện thuận lợi cho những người sinh sống ởv ùng nông thôn và miền núi
 • 27
  Tiếp tục các nỗ lực để thông báo rộng rãi cho toàn xã hội về các luât liên quan và về quyền của phụ nữ nói chung, và sử dụng rộng rãi hơn các phương tiện thông tin đại chúng để gia tăng nhận thức về bình đẳng giới và xuất bản các tài liệu phù hợp bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số
 • 27
  Tiếp tục hành động để thực thi triển khai các luật đã được thông qua và có những biện pháp để đảm bảo rằng phụ nữ biết được quyền của họ
 • 28
  Tăng cường nỗ lực gia tăng nhận thức xã hội về những vai trò giới tích cực, đặc biệt hướng đến việc xóa bỏ những khác biệt do giới đang tồn tại trong giáo dục và thị trường lao động
 • 29
  Tiếp tục thực thi những nỗ lực lớn hơn để thúc đẩy quyền của những người dễ bị tổn thương về xã hội, bao gồm người khuyết tật
 • 29
  Tiếp tục những nỗ lực lớn hơn để thúc đẩy quyền của những người dễ bị tổn thương về xã hội, người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em, người có HIV và nạn nhân của buôn người
 • 30
  Tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền của Người khuyết tật, và chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực này
 • 31
  Tiến hành những nỗ lực cần thiết để cải thiện các điều kiện cụ thể cho người khuyết tật nhằm cải thiện cuộc sống, sự ổn định và việc hòa nhập với xã hội
 • 32
  Sửa đổi quy định về hình phạt tử hình có tính đến những tiêu chuẩn quốc tế hiện nay về chủ để này, đặc biệt là về tính minh bạch
 • 33
  Giảm số tội phải chịu hình phạt tử hình
 • 33
  Hoàn thành mục tiêu của chính phủ trong việc nhanh chóng giảm việc vận dụng hình phạt tử hình thông qua việc giảm phạm vi áp dụng của khung hình phạt tử hình
 • 34
  Hợp tác với cộng đồng quốc tế và các nước lân bang đặc biệt trong việc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và buôn bán phụ nữ và trẻ em
 • 35
  Tăng cường nỗ lực chống mại dâm trẻ em, cung cấp các biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em bị ảnh hưởng và nhạy cảm hóa lực lượng công an với vấn đề này, đặc biệt thông qua các khóa đào tạo phù hợp
 • 36
  Tăng cường nỗ lực chống tham nhũng - tham nhũng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc thụ hưởng nhân quyền của mọi người
 • 37
  Tiếp tục các nỗ lực quốc gia nhằm chống lại lao động cưỡng bức và tiến hành những biện pháp cần thiết để ngăn chặn, trấn áp và trừng phạt việc buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
 • 38
  Tiếp tục cải thiện hệ thống luật pháp và chú trọng đặc biệt tới các luật và quy định về nhân quyền để các luật và quy định này nhất quán và chặt chẽ hơn
 • 38
  tiếp tục cải cách tư pháp hướng tới một hệ thống tư pháp lành mạnh, dân chủ và hiệu quả là điều kiện cần thiết cho việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền
 • 39
  Tiếp tục cải cách tư pháp và dịch vụ công và xây dựng nhà nước hoàn toàn dựa vào pháp quyền
 • 39
  Tăng cường tính hiệu quả của việc cải cách lập pháp, tư pháp và hành pháp theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế
 • 39
  Theo đuổi những cải cách tư pháp và hành chính với những kế hoạch có mục tiêu thời gian cụ thể để xây dựng một hệ thống pháp luật hiệu quả, cởi mở và minh bạch dựa trên pháp quyền
 • 40
  Tiếp tục các cải cách tư pháp đang tiến hành và tìm kiễm hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác quốc tế liên quan, nếu cần thiết
 • 41
  Có những hành động cụ thể để tăng cường cơ sở pháp lý cho tính trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước và cải thiện trách nhiệm pháp lý với những hoạt động của họ
 • 42
  Tiến hành những bước cần thiết để tuân thủ Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và đảm bảo quyền được xét xử công bằng theo luật pháp được đảm bảo
 • 43
  Tiến hành những bước cụ thể để đảm bảo một cách hiệu quả rằng những người bị tước tự do sẽ được đưa ra xét xử không trì hoãn
 • 44
  Tiến hành những bước cần thiết để đảm bảo các công dân có thể thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do biểu đạt và tự do tôn giáo
 • 45
  Đảm bảo đầy đủ quyền tiếp nhận, tìm kiếm và truyền bá thông tin và ý tưởng theo điều 19 ICCPR
 • 46
  Đưa ra và nỗ lực để nhanh chóng thông qua các quy định pháp lý về tiếp cận thông tin
 • 47
  Thực hiện các bước để đảm bảo việc tôn trọng đầy đủ quyền tự do biểu đạt, bao gồm biểu đạt trên internet, được thực thi trong công việc chuẩn bị hiện nay trong sửa đổi luật báo chí
 • 48
  Cân nhắc việc kiện toàn các biện pháp bảo vệ tự do báo chí trong luật báo chí 1999
 • 48
  DĐảm bảo luật xuất bản tuân thủ điều 19 ICCPR
 • 48
  Đảm bảo rằng việc sửa đổi luật xuất bản sẽ tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này, đặc biệt với việc tôn trọng việc bảo vệ nhà báo
 • 49
  Đưa ra các biện pháp phù hợp để công bố rộng rãi và đảm bảo việc thực thi đầy đủ Nghị quyết 53-144 của Đại hội đồng LHQ
 • 50
  Giữ vững những tiến bộ đã đạt được về đảm bảo tự do tôn giáo với những cộng đồng khác nhau và đảm bảo rằng các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng tiếp tục là các yếu tố làm giàu cho xã hội Việt Nam
 • 51
  Tiếp tục duy trì và kiện toàn mô hình kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam để đảm bảo sự tham gia đầy đủ của toàn dân vào các vấn đề chung của xã hội và an ninh
 • 52
  Tăng cường các nỗ lực trong lĩnh vực tự do dân sự và chính trị, bao gồm tự do biểu đạt và tự do báo chí và tự do tôn giáo
 • 53
  Tiếp tục nỗ lực trên những bình diện kinh tế và chính trị nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền của người dân, đặc biệt là tự do tôn giáo
 • 54
  Tiếp tục chú trọng đặc biệt tới những bộ phận thiệt thòi trong xã hội, đặc biệt là người thiểu số, và người khuyết tật, để đảm bảo việc tham gia đầy đủ hơn của họ vào đời sống chính trị - xã hội của đấtn ước
 • 55
  Tiếp tục thực hiện các dự án tín dụng việc làm và thúc đẩy phát triển thị trường lao động
 • 56
  Tiếp tục các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện những biện pháp trọng điểm để đảm bảo sự tham gia tích cực của phụ nữ vào thị trường lao động
 • 57
  Tiếp tục chương trình xây dựng nhà ở phù hợp với các gia đình thu nhập thấp để thúc đẩy việc thụ hưởng tốt hơn quyền có nơi cư trú thích đáng đến năm 2020
 • 58
  Tăng cường tiếp cận của phụ nữ với quyền chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là các dịch vụ về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục
 • 59
  Thông qua nhiều biện pháp để ngăn chặn và phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh, đặc biệt là HIV-AIDS, bằng cách ưu tiên cho những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người dân tộc thiểu số, người nghèo và người làm nghề mãi dâm
 • 60
  Tiếp tục các nỗ lực nhằm cải thiện an sinh xã hội trong nước, đặc biệt là ở giai đoạn khủng khoảng kinh tế và tài chính
 • 61
  Tiếp tục thực thi chiến lược giảm nghèo để giảm hơn nữa tỷ lệ nghèo
 • 62
  Tiếp tục những nỗ lực giảm nghèo như là phương tiện căn bản làm nền tảng cho việc củng cố thêm nhân quyền của người dân Việt Nam
 • 63
  Tiếp tục dđà cung cấp các hàng hóa và dịch vụ tốt, đặc biệt về giáo dục và y tế và tại những khu vực thiệt thòi khó tiếp cận và những khu vực có đông người thiểu số sinh sống
 • 64
  Tham gia tích cực vào hợp tác quốc tế để khuyến khích và bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa và để chia sẻ những kinh nghiệm tích cực với các nước khác
 • 65
  Tiếp tục những chính sách kinh tế rất thành công hướng đến xã hội, bao gồm ví dụ như cung cấp nước uống cho các hộ gia đình nghèo và cho các vùng khó khăn
 • 66
  Tiếp tục giảm nghèo ở cả khu vực thành thị và nông thôn cùng với việc duy trì hòa bình và ổn định và bảo vệ môi trường để tăng tốc cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, công nghiệp và hiện đại hóa để đạt được MDGs
 • 67
  Tiến hành các biện pháp tích cực để xóa bỏ khoảng cách giữa người giàu và người nghèo và giữa vùng miền núi và vùng đô thị
 • 68
  Tiếp tục tiến hành các biện pháp cung cấp giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở khu vực miền núi và cho các dân tộc thiểu số, với sự tham gia của họ
 • 69
  Duy trì sự cam kết của việt Nam để cân bằng giữa việc mở cửa nền kinh tế và giảm thiểu tác động tiêu cực lên những nhóm dễ bị tổn thương và thiệt thòi nhất trong xã hội
 • 70
  Tiếp tục và tăng cường nỗ lực giảm mức độ đói nghèo, đặc biệt với các nhóm dễ bị tổn thương, cũng như thúc đẩy việc làm, tăng cường tiếp cận với y tế và tăng nhà ở xã hội sẵn có
 • 71
  Tiếp tục và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo, người dễ bị tổn thương và các nhóm thiệt thòi khác, cải thiện chất lượng cuộc sống và sự tham gia của họ vào các tổ chức và nhóm xã hội
 • 72
  Thực hiện đầy đủ luật đất đai đã được thông qua
 • 73
  Tiếp tục cải thiện ở những lĩnh vực sau: Xóa nghèo, quyền trẻ em, quyền phụ nữ và quyền của người khuyết tật
 • 74
  Tiếp tục những nỗ lực giảm đói nghèo, đặc biệt chú trọng tới các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và các dân tộc thiểu số
 • 75
  Tiếp tục hỗ trợ các nhóm dân tộc tăng nhận thức về quyền và trách nhiệm của họ để họ có thể cải thiện điều kiện sống và thụ hưởng các quyền của mình tốt hơn
 • 76
  Tiếp tục những nỗ lực để bảo tồn các ngôn ngữ và văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số
 • 76
  Tiếp tục các nỗ lực nhằm bảo tồn các ngôn ngữ và văn hóa của dân tộc thiểu số
 • 77
  Ưu tiên và chú trọng đặc biệt tới những vấn đề của các nhóm thiểu số khác nhau, đặc biệt là trong cộng đồng học sinh sinh viên
 • 78
  Tăng thêm việc sử dụng ngôn ngữ thiểu số trong các trường học và phương tiện thông tin đại chúng
 • 79
  Thực hiện các biện pháp bổ sung để hỗ trợ trẻ em thiểu số tiếp cận với giáo dục bằng cách giúp các em duy trì và phát triển các truyền thống và ngôn ngữ của mình
 • 80
  Chia sẻ những kinh nghiệm về thúc đẩy năng suất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển địa phương và quản trị tốt với những nước đang phát triển khác
 • 81
  Chia sẻ những kinh nghiệm và bài học với các nước phát triển khác
 • 82
  Tiếp tục những cải cách hiện hành, đặc biệt chú trọng đến việc thúc đẩy các quyền của phụ nữ và trẻ em, để đảm bảo những (biện pháp) bảo vệ cần thiết và sự phát triển cá nhân của họ
 • 83
  Tiếp tục những nổ lực để khắc phục những thách thức phát triển trong các lĩnh vực như dạy nghề, quản lý thiên tai và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đạt được phát triển bền vững và nâng cao năng lực của nhà nước để bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của mọi công dân Việt Nam. Chia sẻ năm bài học trong báo cáo quốc gia với các nước đang phát triển
 • 84
  Chia sẻ các kinh nghiệm hay và thực hành tốt trong lĩnh vực MDG với các nước quan tâm, đặc biệt là đóng góp tích cực vào sự hợp tác giữa các nước đang phát triển trong lĩnh vực này
 • 85
  Tiếp tục các nỗ lực bền vững của việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm và những thực hành tốt trong lĩnh vực giảm nghèo với các nước đang phát triể nkhác, đặc biệt thông qua các chương trình hợp tác Nam - Nam, cùng với sự tham gia vào các nỗ lực quốc tế để thúc đẩy quyền phát triển
 • 86
  Tiếp tục tăng cường gắn kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt với các nước đang phát triển, để trao đổi và chia sẻ những thực hành tốt về các nỗ lực tăng cường pháp quyền và phát triển kinh tế xã hội
 • 87
  chia sẻ với những nước khác kinh nghiệm của Việt Nam về giảm nghèo và phát triển nông nghiệp, giáo dục và y tế
 • 87
  Chia sẻ với các nước khác về kinh nghiệm giảm nghèo và phát triển nông nghiệp
 • 87
  Chia sẻ với các nước khác về kinh nghiệm giảm nghèo và phát triển nông nghiệp
 • 88
  Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia khác, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển, về cải cách hệ thống pháp luật
 • 89
  Tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy và bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân và chia sẻ kinh nghiệm về giảm nghèo và phát triển nông nghiệp
 • 90
  chia sẻ kinh nghiệm và những thực hành tốt, đặc biệt là cách thức đạt được MDG, với các nước khác
 • 91
  Công bố trên toàn cầu năm bài học trong báo cáo quốc gia và những kinh nghiệm của Việt Nam rộng rãi hết mức có thể
 • 92
  Chia sẻ với các nước khác về những thành công và thực hành tốt về nguyên tắc định hướng đoàn kết và chủ nghĩa xã hội
 • 93
  Thúc đẩy nhanh chóng thực thi các cam kết tự nguyện của Việt Nam
 • Cho những người bị tam giữ theo luật về an ninh hoặc tuyên truyền chống nhà nước các quyền đảm bảo pháp lý căn bản, bao gồm được có đại diện hoặc tư vấn pháp lý theo lựa chọn của họ trong suốt quá trình tố tụng, và một phiên tòa công khai
 • Tăng cường các nỗ lực để đảm bảo việc tôn trọng hoàn toàn tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm việc rà soát lại luật pháp và các quy định ở các cấp liên quan đế tự do tôn giáo, nhằm đưa các quy định này phù hợp với điều 18 ICCPR
 • Tăng cường năng lực đảm bảo tôn trọng đầy đủ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, bao gồm việc rà soát luật và các quy định ở các cấp về tự do tôn giáo, nhằm tuân thủ với điều 18 ICCPR
 • Giảm khung hình phạt tù cho các tội hình sự không liên quan đến bạo lực
 • Thông qua một luật về bảo vệ người tố giác để những người tố giác tham những được bảo vệ khỏi truy tố hoặc quấy nhiễu
 • Tiến hành những biện pháp hơn nữa để ngăn chặn bạo lực và phân biệt chống lại người thiểu số
 • Cân nhắc một cách tích cực việc mời Nhóm làm việc về giam giữ trái phép thăm Việt Nam
 • cân nhắc khả năng mời các báo cáo viên đặc biệt về tự do biểu đạt và tự do tôn giáo tới thăm
 • Phê chuẩn Nghị định thư tùy chọn số II của ICCPR để xóa bỏ hình phạt tử hình. Cho tới khi phê chuẩn, giảm phạm vi áp dụng của hình phạt tử hình và việc này sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và hoàn toàn minh bạch
 • Đảm bảo việc người bị giam giữ tiếp cận với đại diện pháp luật mà không bị ngăn trở
 • Công bố thông tin về có bao nhieu trại giam của công an và quân đội đã được thành lập trên thực tế và có bao nhiêu người bị giam giữ trong đó
 • Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris
 • Thiết lập một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập cố định
 • Rà soát danh sách các tội phạm áp dụng khung hình phạt tử hình, với quan điểm xóa bỏ hình phạt tử hình
 • Đưa ra lời mời mở tới tất cả các Thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền
 • Giảm việc áp dụng luật an ninh để hạn chế thảo luận công khai về dân chủ đa đảng hay phê phán chính phủ, bao gồm việc đưa các luật về an ninh và các luật về tội tuyên truyền tuân thủ với ICCPR
 • Đưa luật báo chí tuân thủ với điều 19 ICCPR
 • Đăng ký mọi cá nhân bị giữ theo luật về an ninh và công khai thông tin này
 • Tăng sự độc lập của truyền thông với nhà nước, bao gồm việc cho phép truyền thông tư nhân
 • Cân nhắc việc phê chuẩn Nghị định thư tùy chọn với CAT nhanh hết sức có thể
 • Sửa đổi luật xuất bản để tuân thủ với ICCPR
 • ĐÌnh chỉ việc xử tử ngay lập tức với mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình.
 • Cho phép truyền thông đóng vai trò giám sát trong xã hội
 • Thay đổi hoặc điều chỉnh Luật Hình sự để đảm bảo luật này không được áp dụng theo một cách trái lẽ nhằm ngăn cản quyền tự do biểu đạt
 • Thực hiện các biện pháp do Ủy bản Nhân quyền khuyến khích để kết thúc việc hạn chế tự do biểu đạt và tự do tư tưởng và kết thúc, việc hạn chế hình thành truyền thông tư nhân
 • Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris
 • Ký và phê duyệt Công ước Rome
 • Mời và hỗ trợ chuyến thăm của Báo cáo viên đặc biệt về Tự do tôn giáo và tín ngưỡng
 • Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris
 • Công bố tất cả thông tin về việc áp dụng và thực thi hình phạt tử hình, bao gồm các thông tin về các án tử hình đã thi hành
 • Tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để chấm dứt những hạn chế đối với quyền tự do biểu đạt và tụ họp hòa bình
 • Phản hồi tích cực với yêu cầu thăm Việt Nam của Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo năm 2008
 • Tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo các nguyên tắc Paris
 • Cân nhắc tích cực việc phê chuẩn công ước ILO 169 về người bản địa và các bộ lạc ở các nước độc lập
 • Cân nhắc việc đưa ra lời mời ngỏ với tất cả các thủ tục đặc biệt của LHQ
 • Cho phép báo và tạp chí độc lập và do tư nhân quản lý
 • Dỡ bỏ các hạn chế sử dụng internet như bộ lọc và bộ truy xét
 • Thiết lập một cơ quan nhân quyền quốc gia theo Các nguyên tắc Paris
 • Cho phép truyền thông độc lập, cải thiện việc thực thi điều 19 ICCPR và cho phép việc thiết lập các tổ chức truyền thông tư nhân
 • Tiến hành các bước để xóa bỏ hình phạt tử hình và tăng tính minh bạch xung quanh việc áp dụng hình phạt tử hình
 • Đưa ra lời mời ngỏ với tất cả các thủ tục đặc biệt và, đặc biệt, mời Báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, tự do biểu đạt, tra tấn và bạo lực chống lại phụn ữ
 • Đảm bảo rằng luật xuất bản sửa đổi tuân thủ với ICCPR và khung pháp lý này cho phép truyền thông tư nhân tồn tại
 • Cho phép và công nhận để các cá nhân, nhóm và các thành phần của xã hội có thể thúc đẩy quyền con người và bày tỏ quan điểm hoặc bất đồng quan điểm một cách công khai
 • Đảm bảo truyền thông có thể hoạt động tự do và độc lập
 • Bãi bỏ Chỉ thị 44 cho về Xử phạt hành chính cho phép việc tạm giữ hành chính, quản thúc tại nhà hoặc giam giữ tại các trung tâm bảo vệ đặc biệt và các cơ sở điều trị tâm thần với thời hạn hai năm có thể gia hạn mà không cần xét xử
 • Thiết lập một cơ quan giám sát nhân quyền độc lập cố định, bao gồm cơ quan giám sát quyền trẻ em
 • Đưa ra lời mời ngỏ với tất cả các thủ tục đặc biệt
 • Gắn kết cụ thể với các chuyên gia quốc tế trong việc xây dựng luật báo chí và làm việc để tăng tính độc lập của các cơ quan báo chí
 • Tiếp tục xây dựng đối thoại chính sách giữa chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự độc lập
 • Thể hiện cam kết của Việt Nam với điếu 69 Hiến Pháp, điều 19 ICCPR và điều 19 Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền bằng cách đảm bảo quyền tự do biểu đạt cho các thành viên của báo chí mà không sợ bị bắt giữ trái luật hay bị truy tố, cung cấp các luồng tin tức tự do lưu thông trên internet và bãi bỏ việc kiểm soát chặt việc viết blog và truyền thông
 • Thể hiện cam kết của Việt Nam với điều 50 và 69 của Hiến pháp, các điều 19, 21 và 22 của ICCPR và điều 20 của Tuyên ngôn toàn cầu về Nhân quyền thông qua việc cho phép các cá nhân lên tiếng về hệ thống chính trị và thông qua việc trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm như Cha Nguyễn Văn Lý, NGuyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, và xóa bỏ những quy định không rõ ràng về an ninh quốc gia như các điều 84, 88 và 258 đã được sử dụng để kết tội cho những người có tiếng nói bất đồng với chính phủ hay chính sách của chính phủ
 • Theo điều 70 của Hiến pháp, tăng tốc quá trình đăng ký tại địa phương của các nhà thờ và tổ chức tôn giáo dưới chức năng tôn giáo và cho phép giải quyết tranh chấp tài sản trên cơ sở bình đẳng như quy định dưới Hiến pháp và nghị định của Thủ tướng về tài sản mang tính chất tôn giáo
 • Công nhận Liên minh Phật giáo Việt Nam và cho phép hoạt động độc lập với Hội Phật giáo Việt Nam cũng như cho phép các nhánh của tín ngưỡng Hòa Hảo và Cao Đài