1.1. Chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế
1.2. Bảo lưu
1.3 Thoái lui nghĩa vụ