2.1. Hợp tác với các ủy ban công ước
2.2. Hợp tác với các thủ tục đặc biệt
2.3. Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát - UPR
2.4. Cơ chế nhân quyền ASEAN