20.1. Trẻ em: Định nghĩa, nguyên tắc chung, bảo vệ
20.2. Trẻ em: môi trường gia đình và chăm sóc thay thế
20.3. Trẻ em: Bảo vệ khỏi bóc lột
20.4. Tư pháp vị thành niên
20.5. Trẻ em trong xung đột vũ trang