30.1. Người khuyết tật: định nghĩa, nguyên tắc chung
30.2. Người khuyết tật: tiếp cận, khả năng di chuyển
30.3. Người khuyết tật: Bảo vệ khỏi bóc lột, bạo lực và lạm dụng
30.4. Người khuyết tật: độc lập, hòa nhập
30.5. Người khuyết tật: bảo vệ và an toàn trong những tình huống rủi ro
30.6. Người khuyết tật: giải trí, tái tạo và thể thao