1. Phạm vi nghĩa vụ
2. Hợp tác với các cơ chế và cơ quan nhân quyền LHQ
3. Cơ quan nhân quyền quốc gia
4. Các loại văn bản