I. Bình đẳng và không phân biệt đối xử
II. Các quyền dân sự và chính trị
III. Các quyền kinh tế, Xã hội và Văn hóa