10. Phụ nữ
20. Trẻ em
30. Người khuyết tật
40. Thành viên của các nhóm thiểu số
50. Các dân tộc bản địa
60. Người nhập cư
70. Người tỵ nạn và người bị mất chỗ định cư trong nước
80. Người bảo vệ nhân quyền