1. Quyền bất khả xâm phạm về nhân thân
2. Quyền tự do và an toàn
3. Tự do căn bản
4. Quyền với đời tư và quyền riêng tư
5. Thực thi công lý
6. Quyền có biện pháp khắc phục hiệu quả, miễn trừ
7. Quyền có tên, căn cước, quốc tịch
8. Quyền tham gia vào công việc chung và quyền bầu cử
9. Quyền liên quan đến hôn nhân và gia đình
10. Các quyền dân sự và chính trị - các vấn đề đan xen