11. Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa - các biện pháp thực hiện chung
12. Quyền có mức sống thích đáng
13. Quyền Lao động
14. Quyền sức khỏe
15. Quyền học tập
16. Quyền bảo vệ tài sản và tín dụng
17. Các quyền văn hóa
18. Quyền hưởng lợi từ các tiến bộ khoa học kỹ thuật
19. Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa – những vấn đề đan xen
20. Quyền phát triển